{"iv":"o+n4C3A8aPRiJPNnT53LNg==","value":"3etFE\/2ez8eTk7kLRv6FIg==","mac":"7c5c1347c9438807a83c0b7ac1d4ddf4a4c10b2053bf0b5ee8ea88eb85a632a6"}