news article 新闻报道

tell [tel] 区分

notice 告知

see for yourself 亲自确认

journalist [ˈdʒɜ:nəlɪst] 记者

earthquake [ˈɜ:θkweɪk] 地震

automatically [ˌɔ:tə'mætɪklɪ] 自动地

shallow [ˈʃæləʊ] 浅的,弱的

magnitude [ˈmægnɪtju:d] 震级

geological survey [ˌdʒi:ə'lɒdʒɪkl] [ˈsɜ:veɪ] 地质调查

temblor ['temblə(r)] 地震

occur [əˈkɜ:(r)] 发生

at a depth of ~ 在深度~

according to ~ [ə'kɔ:dɪŋ] 按照~

epicenter ['epɪsentə] 震源

nearby [ˌnɪəˈbaɪ] 附近

titled [ˈtaɪtld] 题为~

immediately after ~ [ɪˈmi:diətli] 在~之后

release [rɪˈli:s] 公开,发布

the first quarter earning [ˈkwɔ:tə(r)] ['ɜ:nɪŋ] 第一季度收益

called ~ 称为~

surpass [səˈpɑ:s] 超越

expectation [ˌekspekˈteɪʃn] 期待,期待值

average estimate [ˈestɪmət] 平均预估

analyst [ˈænəlɪst] 分析人士

survey [ˈsɜ:veɪ] 调查

investment [ɪnˈvestmənt] 投资

per share [ʃeə(r)] 每股

revenue [ˈrevənju:] 收益

exceed [ɪkˈsi:d] 超过

forecast [ˈfɔ:kɑ:st] 预测

produce [prəˈdju:s] 生产

byline [ˈbaɪlaɪn] (报纸、杂志的)署名

artificial intelligence platform [ˌɑ:tɪˈfɪʃl] [ɪnˈtelɪdʒəns] [ˈplætfɔ:m] 人工智能平台

transform A into B [trænsˈfɔ:m] 讲A转换为B

insight [ˈɪnsaɪt] 见解

fancy [ˈfænsi] 帅气的,很棒的

description 说明,描述

look for 寻找,期待

decreased profit [dɪˈkri:s] [ˈprɒfɪt] 收益减少

consensus [kənˈsensəs] 协商

call for 邀请,请求

tell A from B 从B中将A区分

摘选自《程序员的英语》,主要记录章节中的单词短语部分,补充其发音(英式),方便日后学习与回顾,如有侵权行为,请联系作者删除文章,谢谢。