fiasco [fiˈæskəʊ] 惨败

crack a password 破解密码

security [sɪˈkjʊərəti] 安全

explain [ɪkˈspleɪn] 解释

scandal [ˈskændl] 绯闻

implication [ˌɪmplɪˈkeɪʃn] 含义

turn out ~ 被证明是~

in simple terms 用简单的术语

ship [ʃɪp] 出货

be designed to V [dɪ'zaɪnd] 被设计目的为~

pre-installed [ɪns'tɔ:ld] 预装

intercept [ˌɪntəˈsept] 拦截

vulnerable to ~ [ˈvʌlnərəbl] 易受~攻击的

encrypted connection [inˈkript] 加密连线

automatically [ˌɔ:tə'mætɪklɪ] 自动地

advertisements [əd'vɜ:tɪsmənts] 广告

insert a into b 将a插入b

generally [ˈdʒenrəli] 一般地

fake [feɪk] 虚假的

root certificate [səˈtɪfɪkət] 根证书

hijack [ˈhaɪdʒæk] 劫持,拦截

inject [ɪnˈdʒekt] 注入

reverse engineer 逆向工程

spokesman [ˈspəʊksmən] 发言人

over the period [ˈpɪəriəd] 在此期间

affect 影响

infect 感染

purchase [ˈpɜ:tʃəs] 购买

remove 删除

manual instruction [ˈmænjuəl] [ɪnˈstrʌkʃn] 手册

vulnerability [ˌvʌlnərə'bɪlətɪ] 漏洞

verify [ˈverɪfaɪ] 证明,确认

摘选自《程序员的英语》,主要记录章节中的单词短语部分,补充其发音(英式),方便日后学习与回顾,如有侵权行为,请联系作者删除文章,谢谢。